Quyết định Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ngãi

Tài liệu đính kèm: Tải về

UBND THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:  2395/QĐ-GDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Quảng Ngãi, ngày 07  tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ngãi

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

          Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;

          Căn cứ  Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT ngày 20/12/2012  của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

          Căn cứ Quyết định 355/QĐ-UBND ngày 17/3/2014 của UBND tỉnh về việc Quy định mức chi phục vụ hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi và các Trang thông tin điện tử thành phần;

          Căn cứ Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của UBND thành phố Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, biên chế của Phòng GD&ĐT thành phố Quảng Ngãi;

          Xét đề nghị của tổ Hành chính – Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trang thông tin điện tử Phòng GD&ĐT thành phố.

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng, Phó Phòng, Chuyên viên Phòng GD&ĐT; Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS thành phố và cộng tác viên của Ban biên tập chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- UBND thành phố (b/c);

- Phòng VH-TT (b/c);

- Website Phòng;

- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Anh